Nike / Air Max 1 Patta

Nike Air Max 1 x Patta 01

Nike Air Max 1 x Patta 02

Nike Air Max 1 x Patta 03

Nike Air Max 1 x Patta 04

ナイス配色!欲しい!

NIKE / Air Maxim 1 Torch

NIKE / Air Maxim 1 Torch 001

NIKE / Air Maxim 1 Torch 002

NIKE / Air Maxim 1 Torch 003

NIKE / Air Maxim 1 Torch 004